• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Program LSVO

SUTRA NE MOŽE DA POČNE BEZ TEBE

Program

Omladine lige socijaldemokrata Vojvodine

 

Slobodno društvo je zajednica građna čiji svaki član raspolaže jednakim pravima.

 

Želimo da izgradimo demokratsko društvo solidarnosti, slobode, ravnopravnosti, socijalne pravde, u kojem će obrazovanje biti dostupno svima.

 

Želimo društvo u kojem će dostojanstvo mladih biti zagarantovano socijalnom, pravnom i ekonomskom sigurnošću.

 

Naš rad i naši ciljevi određeni su stalnom borbom za autonomiju Vojvodine i poštovanjem osnovnih načela socijaldemokratije:

 • Slobode
 • Ravnopravnosti
 • Solidarosti
 • Pravičnost
 • Javnosti

 

 

MLADI NIKADA VIŠE NE SMEJU GINUTI U RATOVIMA I NIKADA VIŠE NE SMEMO BITI U PRVOM PLANU SAMO KADA TREBA BITI U PRVIM LINIJAMA NA FRONTU!!!

 

LSVO se oduvek zalagala protiv rata i svakog drugog oblika nasilja. Bili smo svedoci vremena u kome su mladi ljudi masovno slani u rat da ginu. Čitave generacije mladih sposobnih ljudi bile su indirektne ili direktne žrtve ratova na prostorima bivše Jugoslavije.

 

Zato je jedan od osnovnih zadataka LSVO da se bori protiv svake vrste predrasuda, bilo da su one nacionalne, verske, polne, zavičajne ili bilo kakve druge, kao i protiv svakog oblika ratne propagande.

 

 

 

MORAMO POŠTOVATI JEDNI DRUGE , JER TO JE JEDINI NAČIN DA ŽIVIMO BOLJE!!!

Prioritet LSVO će biti borba protiv netolerancije, diskriminacije, ekstremizma, nacionalne isključivosti i šovinizma među mladim ljudima.

 

Jedan od osnovnih zadataka LSVO je objašnjavanje mladim ljudima u Vojvodini i Srbiji da je fašizam i dalje živa pojava i skretanje pažnje mladih ljudi na njegovu sveprisutnost u našem društvu i na političkoj sceni Srbije. Ukazivanje na ozbiljnost ovog problema jedan je od prvih koraka pri njegovom rešavanju.

Oštro ćemo se suprotstaviti svim organizacijama u Srbiji koje u svojim programima i načinom delovanja propagiraju fašističke ili nacističke ideje, kao i svima onima koji pokušavaju da ovaj problem relativizuju i marginalizuju.

 

 

 

SVI RAVNOPRAVNI – SVI SLOBODNI!!!

Sloboda je osnovno pravo svakog pojedinca, a ne privilegija određenih pojedinaca ili društvenih grupa.

 

Promovisanje tolerancije, solidarnosti i ravnopravnosti u našem društvu i uspostavljanje ovih vrednosti kao opštih među mladima biće naš prioritet.

 

Borićemo se protiv svih oblika represije, postojećih stereotipa koji ne ukazuju na jednaku vrednost svih ljudi; rasne, nacionalne, etničke, kulturne, jezičke, starosne, polne, verske, klasne i druge netrpeljivosti.

MORAMO SAMI ODLUČIVATI O SVOM ŽIVOTU, TO NE SME RADITI NIKO DRUGI U NAŠE IME!!!

 

Uspeh i dinamičnost u rešavanju problema na koje nailaze mladi ljudi nije moguć bez organizovanja interesnih organizacija, udruženja ili neformalnih grupa, koje bi skretale društvenu pažnju na probleme mladih i na njihovo brže i efikasnije institucionalno rešavanje.

 

Rešavanje problema mladih nije moguće ni bez učešća mladih u procesu donošenja odluka koje se tiču njih i zbog toga ćemo se zalagati da organizacije mladih budu uključene u proces izrade svih odluka i zakonskih akata o mladima, i da bude obaveza republičkih i pokrajinskih organa da konsultuje organizacije mladih o tim odlukama.

 

Cilj nam je da se nametnemo starijima kao ravnopravan partner u donošenju odluka, kako bi se što većem broju mladih omogućilo učestvovanje u javnom životu i procesu donošenja odluka.

 

Borićemo se za:

 • Donošenje Zakona o omladinskim organizacijama na nivou Republike Srbije
 • Donošenje Akcionog plana politike za mlade na republičkom nivou
 • Uključivanje mladih u procese donošenja svih odluka koje se tiču njih samih
  • Isključivo slobodnu volju učlanjavanja u svaku organizaciju
  • Sveopštu integraciju mladih u sve društvene tokove
  • Odbijanje svih oblika ideološko-političke manipulacije mladima.

 

SAMO DOBRO OBRAZOVANJE PRUŽA NAM DOBRE ŠANSE!!!

 

Obrazovanje treba da bude javno, dostupno svima i oslobođeno svih ideoloških i religioznih sadržaja. Njegova načela treba da streme razvijanju kritičke moći rasuđivanja i sposobnosti za objektivne i racionalne uvide, saznanja i odlučivanje.

 

Zalagaćemo se za:

 • Opštu i temeljitu reformu sadašnjeg obrazovnog sistema
 • Prilagođavanje obrazovnog sistema svetskim standardima
 • Depolitizaciju univerziteta i celokupnog školstva i nastavnih programa
 • Isključivanje veronauke is nastavnih planova i programa u školama
 • Veća ulaganja u obrazovni sistem da bi obrazovanje bilo dostupnije svima, bez obzira na finansijsku situaciju
 • Omogućavanje učenicima/studentima da više učestvuju u procesu obrazovanja
 • Aktivniji pristup rešavanju problema mladih sa invaliditetom u procesu obrazovanja
 • Veću društvenu brigu o mladima koji rano napuštaju školovanje da bi se otkrili uzroci, pozadina i moguća rešenja ovog problema
 • Obrazovanje o civilnom društvu, o zaštiti okoline, seksualno obrazovanje, obrazovanje o opasnostima narkomanije
 • Istraživački pristup nastavi u kome bi interakcija između predavača i studenata bila na daleko većem nivou
 • Poboljšanje studentskog i učeničkog standarda

IZ UČIONICE U RADIONICU, SA FAKSA NA POSAO!!!

Na putu ka ostvarivanju ciljeva mlade ljude čekaju ozbiljne prepreke: veliki broj nezaposlenih mladih ljudi od kojih mnogi imaju visoke kvalifikacije; uništeno okruženje i iskorišteni resursi; neefikasne i trome ustanove; politika koja teži održanju postignutih društvenih privilegija.

 

Pravo svakog pojedinca je da vlastitim radom ostvaruje  mogućnost zapošljavnja, zarade i dostojnog života.

 

Zalagaćemo se za obezbeđivanje socijalne sigurnosti za mlade bez zaposlenja.

Borićemo se za to da se mladima koji se uključuju u svet rada pruže pomoć različitim oblicima stimulacije za zapošljavanje, kao i da se posebna pomoć pruži mladim bračnim parovima kao i mladim porodicama pri rešavanju stambenih i drugih problema na koje nailaze.

 

LSVO će se boriti za:

 • Sprečavanje bilo kakve diskriminacije prilikom zapošljavanja
 • Formiranje posebnih programa za zapošljavanje mladih ljudi
 • Stvaranje humanijih uslova rada

 

DRŽAVA MORA BRINUTI ZA MLADE DA ONI NE BI VIŠE ODLAZILI IZ ZEMLJE!!!

Socijalna politika mora garantovati socijalnu pravdu i svim članovima društva osigurati socijalnu sigurnost.

 

Socijalna politika posebnu brigu treba da vodi o deci, mladima, samohranim mladim roditeljima i starijim građanima; socijalno ugroženoj ili nezbrinutoj deci i o deci i mladima invalidima.

 

Država treba da obezbedi mladima minimalnu ekonomsku sigurnost i da im omogući pomoć prilikom školovanja. Zalagaćemo se za to da se snažnije deluje u pravcu brige o osobama sa invaliditetom i o njihovom što aktivnijem uključivanju u život zajednice, za obezbeđivanje adekvatne socijalne pomoći nezaposlenima.

MLADE PORODICE SU BUDUĆNOST OVE ZEMLJE, O NJIMA SE MORA VODITI RAČUNA!!!

Moderno društvo zahteva redefinisanje pojma porodice i braka.

 

Borićemo se za pozitivno vrednovanje i zaštitu porodica samohranih roditelja i njihove dece.

 

Zalagaćemo se za ravnopravnost svih članova porodice i zaštitu svakog člana od strane pravnog poretka. Podržavaćemo sve aktivnosti usmerene na sprečavanje nasilja u porodici i zalažemo se za veću zaštitu onih koji su žrtve tog nasilja.

 

Zalagaćemo se za izradu programa za pomoć mladim porodicama. Ti programi obuhvatali bi pomoć pri rešavanju stambenih pitanja, sigurnost zaposlenja i fleksibilnost radnog vremena mladih roditelja, i osiguravanje adekvatne brige o deci.

RELIGIJA JE PRIVATNO PRAVO ČOVEKA, NIKO NE SME BITI CENJEN PREMA SVOJOJ VEROISPOVESTI!!!

 

Građani imaju pravo da slede bilo kakvo versko učenje i da žive po njemu ukoliko se to ne protivi opštem dobru.

 

Versko opredeljenje ne može biti izvor privilegija za bilo koju funkciju i bilo koje radno mesto. Protivićemo se svakom mešanju crkava i verskih zajednica u politiku.

 

Opšta klerikalizacija svih segmenata društva koja je nametnuta i pomognuta od strane države dostigla je dramatične razmere, tako da će jedan od prioriteta u radu LSVO u narednom periodu biti oštra borba za sekularizaciju društva i države. Ovo shvatamo kao naš prioritet zbog toga što su mladi najizloženiji klerikalizaciji zbog velikog uticaja crkve na obrazovni sistem. Borićemo se za to da škola i država ne smeju nikom nametati verska uverenja. To je razlog zbog koga LSVO smatra da učenje o verskim dogmama ne treba da bude deo obrazovnih ustanova ni njihovih programa, kao i da verske organizacije ne treba da učestvuju u komunikaciji koja izlazi van verskih okvira.

NE MOŽEMO KRENUTI NAPRED DOK SE NE SUOČIMO SA SVOJOM PROŠLOŠĆU!!!

 

LSVO će aktivno i kontinuirano ukazivati na istinu o ljudima optuženim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, i osujetiće pokušaje da se oni prikazuju kao heroji nacije, države i crkve.

GENERALI, VOLJNO!!!

 

Zalagaćemo se za mir u regiji i u svetu, za  otklanjanje upotrebe sile u međunarodnim odnosima. Učinićemo sve što možemo da mladi ljudi nikada više ne gube svoje živote u suludim ratovima.

 

Radićemo na:

 • Uklanjanju politike iz vojske, kao i smanjenju sprovođenja vojnih akcija u funkciji postizanja mira
 • Bezbednosti mladih koji se nalaze na redovnom odsluženju vojnog roka
 • Ukidanju opšte vojne obaveze i profesionalizaciji vojske
 • Smanjenju vojnog roka do profesionalizacije vojske
 • Izjadnačenju dužine služenja vojnog i civilnog roka
 • Mogućnosti da građani Vojvodine služe vojni rok na teritoriji Vojvodine

U ZDRAVOM TELU, ZDRAV DUH!!!

 

Narkomanija, alkoholizam, pušenje, zarazne bolesti i zagađena životna sredina, nedovoljna zdravstvena zaštita i neinformisanost sastavni su deo okruženja u kom živi mlada populacija. Promenićemo ovakvu situaciju stalnim edukativnim pristupom mladima putem stalnih edukativnih programa, rehabilitacijskih programa, poboljšavanja zakonodavstva, kvalitetne primarne zdravstvene zaštite.

Podržavaćemo preventivne programe odvikavanja od zavisnosti bez moralnih osuđivanja, i uz učešće mladih u kreiranju i sprovođenju tih programa i akcija, kao i za pružanje savetodavne i informativne pomoći mladima koji su pogođeni problemom zavisnosti, proširenje brige o zavisnicima, psihičkim bolesnicima i obolelima od AIDS-a.

HOĆEMO DA MOŽEMO PUNO DA PUTUJEMO, ALI DA UVEK ŽELIMO OVDE DA SE VRATIMO!!!

 

Jedan od osnovnih ciljeva LSVO je integracija Srbije u Evropsku uniju.

 

Za mlade, ovo znači otvaranje brojne mogućnosti. Pored mnogobrojnih stipendija, fondova i otvaranja novih radnih mesta, to znači i otvaranje granica i stvaranje mogućnosti da mladi u Srbiji konačno imaju priliku da putuju, upoznaju nove zemlje i gradove, druge ljude i da stvore lepšu sliku o našoj zemlji u Evropi i svetu.

 

Mladi ljudi u Srbiji su njeno najveće bogatstvo. Država o njima mora voditi računa, mora učiniti sve da oni prestanu da odlaze iz zemlje, a njihov odlazak se može sprečiti samo ukoliko im se pruži mogućnost da ostanu u Srbiji, da ovde mogu da žive od svog rada i da im se da prilika za normalan život kakav i zaslužuju.

OVE CILJEVE MOŽEMO POSTIĆI SAMO ZAJEDNO!

MLADI MORAJU DA UZMU STVAR U SVOJE RUKE I DA PRESTANU DA ČEKAJU DA SE STVARI SAME OD SEBE DESE!

LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE DAJE MLADIMA ŠANSU, OMOGUĆAVA DA SE NJIHOV GLAS ZAISTA ČUJE.

UČINI NEŠTO ZA SVOJ ŽIVOT, SUTRA NE MOŽE DA POČNE BEZ TEBE!!!!


rssfeed
Twitter delicious youtube flickr Facebook Stumbleupon blogger

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Umreži se!

Blogmarks: lsvo del.icio.us: lsvo Facebook: lsvomladina Flickr: lsvo Stumble Upon: lsvo Twitter: LSVOmladina YouTube: lsvomladina

Pismo / Jezik

Latinica Cirilica Czech English French German Greek Hungarian Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish Swedish

U akciji!

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
© 2018 LSVO. Sva prava zadržana.