• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Pravilnik o radu

PRAVILNIK O RADU

Omladine Lige socijaldemokrata Vojvodine

 

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada Omladine Lige socijaldemokrata Vojvodine (u daljem tekstu: LSVO).

 

Član 2.

 

LSVO je omladinska organizacija Lige socijaldemokrata Vojvodine (u daljem tekstu: LSV) i njeni ciljevi su izraženi programom, deklaracijama, memorandumima, rezolucijama i odlukama LSV, a način delovanja utvrđen je ovim Pravilnikom i Statutom LSV.

 

Član 3.

 

Naziv omladinske organizacije LSV je Omladina Lige socijaldemokrata

Vojvodine a skraćeni naziv je LSVO, sa sedištem u Novom Sadu, Trg

Mladenaca 10.

Međunarodni naziv LSVO je League of Social-democratic Youth of Vojvodina.

 

Član 4.

 

LSVO se može povezivati i sarađivati sa srodnim omladinskim političkim i

nevladinim organizacijama, udruženjima i institucijama, uz saglasnost Predsedništva LSV.

LSVO se moze učlaniti u međunarodne asocijacije, uz saglasnost Glavnog

odbora LSV.

 

Član 5.

 

Glavni odbor LSV poverava LSVO nadležnosti koje će LSVO sprovoditi u skladu sa programskim načelima LSV i Statutom LSV.

 

O svom radu iz oblasti poverenih nadležnosti LSVO podnosi izveštaj na usvajanje Predsedništvu LSV.

 

Poverene nadležnosti LSVO su:

 • rad na denacifikaciji i demokratizaciji među mladim ljudima
 • suprotstavljanje ekstremizmu i borba protiv sve većeg uključivanja mladih u rad neonacističkih organizacija
 • obrazovanje i zaspošljavanje mladih
 • borba protiv svih oblika ideološko-političke manipulacije mladima.
 • studentska pitanja
 • depolitizacija i sekularizacija obrazovnog sistema u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju
 • psiho-fizičko zdravlje mladih, pre svega borba protiv narkomanije, alkoholizma, pušenja, zaraznih bolesti
 • socijalna politika prema mladima
 • pitanja odsluženja vojnog roka, depolitizacije vojske, bezbednosti mladih na odsluženju vojnog roka, prigovora savesti

 

 

 

 

Član 6.

 

LSVO predstavlja, zastupa i potpisuje Predsednik LSVO, a po pismenom

ovlašćenju Generalni sekretar LSVO, Potpredsednici LSVO, članovi

Omladinskog foruma LSVO i drugi funkcioneri LSVO, a u međunarodnim

organizacijama Sekretar za međunarodnu saradnju LSVO.

Vrstu, obim i vreme trajanja ovlašćenja određuje Predsednik pismeno, u

samom ovlašćenju.

 

Član 7.

 

LSVO ima štambilj u obliku zaobljenog pravougaonika sa punim i skraćenim  nazivom omladinske organizacije.

 

Član 8.

 

LSVO ima svoj znak , amblem i zastavu  a ravnopravno koristi i znak,

amblem i zastavu LSV.

 

 

II OSNOVNA NAČELA

Član 9.

 

Rad LSVO je javan.

 

O svom radu LSVO obavestava članstvo, Glavni odbor LSV, Predsedništvo LSV, Izvršni odbor LSV i javnost.

 

LSVO, najmanje jednom godišnje, Glavnom odboru LSV podnosi izveštaj o svom radu.

 

Članstvo se obaveštava putem internih saopštenja, informacija, predloga i

neposredno, putem sastanaka i rasprava.

 

Član 10.

 

Svaki član LSVO ima pravo na isticanje sopstvenih stavova i misljenja u

procesu donosenja odluka, a da pri tome iznosenje i zastupanje drugacijeg

misljenja ne podleze nikakvim sankcijama.

 

Članovi LSVO su obavezni da nakon donosenja odluke od strane nadleznog organa LSVO donetu odluku postuju, bez obzira na misljenje koje su tokom rasprave zastupali.

 

 

III ČLANSTVO

Član 11.

 

Član LSVO moze biti član LSV mladi od 28 godina koji izrazi želju da

pristupi LSVO.

 

Član 12.

 

Članstvo u LSVO prestaje:

 • prestankom članstva u LSV,
 • sa navršenih 28 godina starosti,
 • dobrovoljnim izlaskom iz LSVO
 • isključenjem iz LSVO .

 

Član LSVO moze biti suspendovan ili isključen zbog kršenja Statuta,

Kodeksa ili programskih nacela LSV, zbog narušavanja ugleda LSVO ili LSV i

opstruiranja rada LSV i LSVO.

 

Odluku o suspenziji donosi opštinski odbor LSVO ili gradski odbor LSVO.

Protiv odluke o suspenziji član ima pravo žalbe Izvršnom odboru  LSVO u

roku od 15 dana.

Odluka Izvršnog odbora LSVO po ovom pitanju je konacna.

 

Odluku o isključenju člana donosi Izvršni odbor LSVO, na predlog

opštinskog ili gradskog odbora LSVO. Protiv odluke o isključenju član ima

pravo žalbe Omladinskom forumu  LSVO u roku od 15 dana. Odluka Omladinskog foruma LSVO po ovom pitanju je konačna.

 

 

IV ORGANIZACIONA STRUKTURA LSVO

Član 13.

 

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine deluje na područjima na kojima

deluje LSV, u skladu sa Statutom LSV i ovim Pravilnikom.

 

Organizacionu strukturu LSVO, a u skladu sa organizacionom strukturom LSV (definisanom članom 18. Statuta LSV) čine: opštinske organizacije LSVO, gradske organizacije LSVO.

V ORGANI LSVO

 

Organi LSVO su:

 • Omladiniski forum LSVO
 • Predsednik LSVO
 • Poptredsednici LSVO
 • Predsednistvo LSVO
 • Izvršni odbor LSVO
 • Generalni sekretar LSVO
 • Sekretar za međunarodnu saradnju LSVO

 

A. OMLADINSKI FORUM LSVO

Član 14.

 

Omladinski forum LSVO čine po dva predstavnika gradskih organizacija LSVO, i to predsednik gradskog odbora LSVO i predstavnik gradske organizacije LSVO izabran na Skupštini gradske organizacije i predsednici opštinskih

organizacija LSVO.

 

Predsednik LSVO, Potpredsednici LSVO i Generalni sekretar LSVO su članovi Omladinskog foruma LSVO po položaju.

 

.Predsednik LSVO je istovremeno i Predsednik Omladinskog foruma LSVO.

 

Član 15.

 

Omladinski forum LSVO punovažno odlučuje kada je prisutno više od polovine članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.

 

Ukoliko član Omladinskog foruma LSVO bude isključen iz LSV ili LSVO ili

usled trajne sprečenosti nije u mogućnosti da obavlja funkciju člana

Omladinskog foruma LSVO, matična organizacija je dužna da u roku od 30

dana delegira novog predstavnika u Omladinski forum LSVO.

 

Član 16.

 

Omladinski forum LSVO:

 • usvaja akte, deklaracije, rezolucije i odluke LSVO, vezane za delovanje LSVO, kao i odluke iz oblasti poverenih nadležnosti
 • na predlog Predsednika LSVO bira i razrešava Potpredsednike LSVO
 • na predlog Predsednika LSVO bira irazrešava Generalnog sekretara LSVO
 • na predlog Predsednika LSVO bira i razrešava Sekretara za međunarodnu saradnju
 • na predlog Generalnog sekretara LSVO bira i razresava Potpredsednike Izvršnog odbora LSVO i članove Izvršnog odbora LSVO
 • odlučuje o isključenju iz članstva LSVO u drugom stepenu
 • odlučuje o organizacionim pitanjima LSVO
 • donosi godišnji plan rada LSVO
 • donosi odluku o formiranju radnih grupa LSVO

 

B. PREDSEDNIK LSVO

Član 17.

 

Predsednika LSVO imenuje Predsednik LSV, na predlog Omladinskog foruma LSVO, Glavnog odbora LSV ili Izvršnog odbora GO LSV.

 

Član 18.

 

Predsednik LSVO:

 • predstavlja, zastupa i potpisuje LSVO;
 • izvršava odluke Glavnog odbora LSV i drugih viših organa LSV i Omladinskog foruma LSVO;
 • zakazuje sednice Omladinskog foruma LSVO i njima predsedava;
 • vrši koordinaciju između organa Stranke i LSVO
 • izveštava Glavni odbor LSV i predsednika i Predsedništvo LSV o radu LSVO
 • može zakazati sednicu Izvršnog odbora LSVO, kojom u tom slučaju
 • predsedava
 • predlaže Omladinskom forumu LSVO kandidate za Poptredsednike LSVO,   Generalnog sekretara LSVO i Međunarodnog sekrtara LSVO

 

C. POTPREDSEDNICI LSVO

Član 19.

 

LSVO ima do tri potpredsednika.

 

Potpredsednici LSVO pomažu Predsedniku u radu.

 

Po ovlašćenju Predsednika LSVO, potpredsednici LSVO kontinuirano obavljaju poslove iz određenih oblasti.

 

Potpredsednici koordiniraju rad opštinskih i gradskih organizacija LSVO, zamenjuju Predsednika LSVO kada je odsutan, a na osnovu ovlašćenja Predsednika LSVO obavljaju i druge poslove iz nadležnosti Predsednika LSVO.

 

D. PREDSEDNIŠTVO LSVO

Član 20.

 

Predsedništvo LSVO je programsko-politički organ LSVO.

 

Član 21.

 

Predsedništvo LSVO čine Predsednik LSVO, Potpredsednici LSVO, Generalni sekretar LSVO i Međunarodni Sekretar LSVO.

 

Član 22.

 

Sednice Predsednistva LSVO saziva i njima predsedava

Predsednik LSVO.

 

Član 23.

Predsedništvo LSVO:

 • predlaže Omladinskom forumu LSVO usvajanje dokumenata, deklaracija, rezolucija i drugih odluka LSVO, iz oblasti poverenih nadležnosti
 • odlučuje o svim pitanjima koje mu iz svoje nadležnosti prenese Omladinski forum LSVO
 • na predlog Sekretara za međunarodnu saradnju bira Sekretarijat za međunarodnu saradnju
 • na predlog Sekretara za međunarodnu saradnju odlučuje o pitanjima vezanim za međunarodnu saradnju
 • razmatra pravce programskog delovanja
 • na predlog članova radnih grupa, bira i razrešava koordinatore radnih grupa LSVO
 • predlaže formiranje ad hoc radnih grupa

 

 

E. GENERALNI SEKRETAR LSVO

Član 24.

 

Generalni sekretar:

 • rukovodi radom Izvršnog odbora LSVO, a u funkciji predsednika Izvršnog  odbora LSVO;
 • stara se o izvršenju odluka i stavova Omladinskog foruma LSVO, Predsedništva LSVO  i Izvršnog odbora LSVO
 • organizuje i koordinira rad članova Izvršnog odbora LSVO;
 • obaveštava gradske i opštinske odbore LSVO o odlukama i stavovima  Izvršnog odbora LSVO
 • predlaže Omladinskom forumu LSVO članove Izvršnog odbora LSVO
 • predlaže Potpredsednike Izvršnog odbora LSVO
 • potpisuje i zastupa Izvršni odbor LSVO
 • stara se o finansijskom poslovanju LSVO

 

F. IZVRŠNI ODBOR LSVO

Član 25.

 

Izvršni odbor LSVO je izvršni organ LSVO.

 

Izvršni odbor LSVO ima potpredsednika.

 

Član 26.

 

Izvršni odbor LSVO:

 • sprovodi i izvršava politiku LSVO izmedu dva zasedanja Omladinskog foruma LSVO
 • donosi odluke o imenovanju poverenika LSVO u mestima gde organizacija LSVO ne postoji, o formiranju inicijativnih, opštinskih i gradskih odbora LSVO
 • raspušta ili suspenduje opštinske i gradske odbore LSVO i imenuje poverenike u ovim slučajevima
 • rukovodi propagandom
 • odlučuje o pitanjima organizacije rada LSVO
 • stara se o informisanju članstva i imenuje glavne i odgovorne urednike glasila čiji je osnivač LSVO

 

G. SEKRETARIJAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU LSVO

Član 27.

 

Radom Sekretarijata za međunarodnu saradnju LSVO rukovodi Sekretar za

međunarodnu saradnju LSVO.

Član 28.

 

Sekretar za međunarodnu saradnju LSVO:

 • predstavlja LSVO u međunarodnim organizacijama
 • organizuje saradnju sa međunarodnim organizacijama
 • unapređuje međunarodnu saradnju LSVO
 • podnosi izveštaj o svom radu Omladinskom forumu LSVO
 • predlaže Predsedništvu LSVO tim saradnika koji obavljaju operativno-tehničke poslove vezane za međunarodnu saradnju LSVO i oni su zajedno Sekreterijat za međunarodnu saradnju

 

H. RADNE GRUPE LSVO

Član 29.

 

U okviru LSVO mogu se formirati radne grupe.

 

Odluku o formiranju radnih grupa donosi Omladinski forum LSVO.

 

Za osnivanje radne grupe potrebno je najmanje 5 članova LSVO.

 

Koordinatore radnih grupa bira i razrešava Predsednistvo LSVO, na predlog članova radnih grupa.

 

Član 30.

 

LSVO ima stalne radne grupe i ad hoc radne grupe.

 

Stalne radne grupe u LSVO su:

 • radna grupa za rodnu ravnopravnost
 • radna grupa za manjinska pitanja
 • radna grupa za studentska pitanja

 

LSVO može formirati i druge stalne radne grupe.

 

Ad hoc radne grupe formiraju se za rešavanje konkretnih pitanja na predlog Predsedništva LSVO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIZACIJE LSVO

 

Organizacije LSVO su opštinske i gradske organizacije LSVO.

 

1.    SKUPSTINA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE

Član 31.

 

Skupstinu opštinske organizacije LSVO (u daljem tekstu: OO LSVO) čine svi članovi LSVO sa teritorije te opštine.

 

Skupština OO LSVO punovažno odlučuje ako je Skupštini prisutno više od

polovine članstva, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

 

Skupštinu OO  LSVO saziva predsednik OO LSVO, najmanje jednom godišnje.

 

Skupština OO LSVO  radi na osnovu godišnje Programske deklaracije za

narednu godinu, koju u skladu sa Programom LSV i programskim dokumentima LSVO predlaže opštinski odbor LSVO.

 

Član 32.

 

Skupština OO LSVO:

 • bira opštinski odbor LSVO
 • bira predsednika OO LSVO
 • bira potpredsednika OO LSVO na predlog predsednika OO LSVO

 

2.    OPŠTINSKI ODBOR LSVO

Član 33.

 

Opštinski odbor LSVO ima najmanje pet članova s tim da su predsednik

opštinskog odbora LSVO i potpredsednik opštinskog odbora LSVO članovi po položaju.

 

Član 34.

 

Opštinski odbor LSVO:

 • bira sekretara opštinskog odbora LSVO na predlog predsednika OO LSVO
 • utvrđuje delokrug i način rada OO LSVO
 • pismeno izveštava Predsedništvo LSVO i Generalnog sekretara LSVO stanju u OO LSVO najmanje jednom u tri meseca
 • radi na širenju ideje i članstva LSVO
 • donosi i sprovodi tromesečni plan rada

 

 

3. PREDSEDNIK OO LSVO

Član 35.

 

Predsednika OO LSVO bira Skupština OO LSVO.

Odluku  OO LSVO verifikuje predsednik OO LSV.

Ukoliko Predsednik OO LSV ne verifikuje odluku Skupštine OO LSVO u roku od 30 dana, konačnu odluku o ovom pitanju donosi Izvršni odbor LSV

 

Predsednik OO LSVO predstavlja, zastupa i potpisuje OO LSVO.

 

Predsednik OO LSVO je član Omladinskog foruma LSVO po funkciji.

 

Predsednik OO LSVO saziva i predsedava sednicama opštinskog odbora i sprovodi odluke OO LSVO i Omladinskog foruma LSVO.

 

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika OO LSVO, sva ovlašćenja

iz ovog člana ima potpredsednik OO LSVO.

 

4.    GRADSKA ORGANIZACIJA LSVO

Član 37.

 

LSVO ima sledeće gradske organizacije: Novi Sad, Sremska Mitrovica,

Zrenjanin, Kikinda, Vršac, Pančevo, Sombor i Subotica.

 

Sve odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na OO LSVO važe i za GrO LSVO.

 

Predsednik GrO LSVO je član Omladniskog foruma LSVO po funkciji. Drugi

predstavnik GrO LSVO u Omladinskom Forumu LSVO se bira na Skupstini GrO LSVO.

VI PRESTANAK RADA LSVO

Član 38.

 

LSVO prestaje sa radom na osnovu odluke Glavnog odbora LSV, koja se može doneti na predlog Omladinskog Foruma LSVO ili drugog organa stranke.

 

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavnog odbora LSV.


rssfeed
Twitter delicious youtube flickr Facebook Stumbleupon blogger

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Umreži se!

Blogmarks: lsvo del.icio.us: lsvo Facebook: lsvomladina Flickr: lsvo Stumble Upon: lsvo Twitter: LSVOmladina YouTube: lsvomladina

Pismo / Jezik

Latinica Cirilica Czech English French German Greek Hungarian Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish Swedish

U akciji!

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
© 2018 LSVO. Sva prava zadržana.